Dovilė Poboikina

Socialinė darbuotoja, vykdanti globos koordinatoriaus funkcijas

 • vykdo globos centro viešinimo veiklą;
 • padeda vykdyti globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimo bei skatinimo, visuomenės švietimo, teigiamų nuostatų ir pozityvaus požiūrio į vaikus, netekusius tėvų globos, skatinimo veiklą;
 • organizuoja pagalbą prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams bei kartu gyvenantiems jų šeimos nariams:
  • renka koordinuotai pagalbai teikti reikalingą informaciją, dokumentus,
  • organizuoja individualių prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko individualių poreikių įvertinimą, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio ar įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių individualių poreikių, kylančių dėl budinčio globotojo veiklos, globos (rūpybos) ar įvaikinimo, įvertinimą,
  • sudaro individualių pagalbos vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui ar įtėviams ir kartu gyvenantiems šeimos nariams planą,
  • vykdo individualaus pagalbos plano peržiūrą ir numato tolimesnius veiksmus,
  • teikia ir (ar) organizuoja individualias konsultacijas budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui ar įtėviams ir prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui,
  • palaiko ryšį su budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu ar įtėviais ir prižiūrimu, globojamu (rūpinamus) vaiku tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis, teikia emocinę paramą ir palaikymą,
  • organizuoja psichologo, VVTAĮT atestuoto asmens konsultacijas prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams ar įtėviams, nustačius poreikį, ir kartu gyvenantiems šeimos nariams,
  • organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į nustatytus prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko poreikius,
  • kartu su budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju) užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų rikalingų tikimą prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui,
  • atsižvelgdamas į budinčio globotojo, kartu gyvenančių jo šeimos narių ir (ar) individualius prižiūrimo vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose,
  • esant poreikiui, padeda globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar kitose institucijose,
  • analizuoja mokymų budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) aktualiomis temomis poreikį ir organizuoja mokymus,
  • teikia informaciją bei derina veiksmus su budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu dėl susitikimo su tėvais, artimaisiais giminaičiais, fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, tvarkos ir pagalbos vaiko šeimai plano įgyvendinimo eigos, pokyčių,
  • padeda prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui pasiruošti susitikimui su tėvais, artimaisiais giminaičiais, fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, bei organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui ir prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui po minėtų susitikimų;
 • organizuoja laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir esant galimybėms šeimynos dalyviams;
 • budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu, vaikams organizuoja priežiūros paslaugas;
 • dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu – vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose;
 • dalyvauja vaiką grąžinant tėvams ar kitiems įstatyminiams atstovams;
 • vertina budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros veiklos ir globėjo (rūpintojo) vykdomos veiklos kokybę;
 • bendradarbiauja su kitais specialistais;
 • dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais;
 • rengia, tvarko, apskaito dokumentus, formuoja dokumentų bylas, tvarko paslaugų gavėjų bylas;
 • dalyvauja Centro darbuotojų pasitarimuose;
 • informuoja Centro direktorių, ūkvedį apie vykdant profesinę veiklą atsiradusias problemas;
 • dalyvauja globos centro veiklos vertinime, teikia pasiūlymus veiklai tobulinti;
 • vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo žodinius ir rašytinius nurodymus.