Dalia Jasiulevičienė

Globos koordinatorė

 • vykdo globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimo bei skatinimo veiklą;
 • organizuoja pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su globos centro specialistais, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas šeimai:
  • kartu su budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju) sudaro individualios pagalbos vaikui planą,
  • reguliariai teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui),
  • palaiko ryšį su budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju) ir jų prižiūrimais, globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis,
  • reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui),
  • organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius (pavyzdžiui, logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams,
  • atsižvelgdamas į budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir (ar) individualius vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose,
  • organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems globotojams,
  • teikia informaciją budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui) apie darbą su biologine vaiko šeima ir padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima,
  • prireikus padeda globėjui (rūpintojui) pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar kitose institucijose;
 • organizuoja laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, globėjams (rūpintojams);
 • bendradarbiauja su atvejo vadybininkais, dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
 • bendradarbiauja su Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais, dalyvauja vaiko globos (rūpybos) peržiūrose;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams;
 • rengia, tvarko, apskaito dokumentus, formuoja dokumentų bylas;
 • dalyvauja Centro darbuotojų pasitarimuose;
 • informuoja Centro direktorių, ūkvedį apie vykdant profesinę veiklą atsiradusias problemas;
 • dalyvauja globos centro veiklos vertinime, teikia pasiūlymus veiklai tobulinti;
 • vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus žodinius ir rašytinius nurodymus.