Vilma Bražukaitienė 

Globėjų ir įtėvių rengimo specialistė

 • vykdo globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimo bei skatinimo veiklą;
 • organizuoja budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais;
 • vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų, globos centro darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa);
 • vertina budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių pasirengimą prižiūrėti, globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir rengia išvadas dėl jų tinkamumo prižiūrėti, globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti;
 • rengia rekomendacijas bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centro darbuotojams, išklausiusiems mokymus pagal GIMK programą, dėl kompetencijų darbui su tėvų globos netekusiais vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose arba globos centre;
 • informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – VVTAĮT) įgaliotą teritorinį skyrių apie asmenis, pasirengusius globoti (rūpinti) vaikus;
 • parenka vaikui budintį globotoją, globėją (rūpintoją) ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus), įtėvius ir jų prižiūrimus, globojamus (rūpinamus), įvaikintus vaikus aktualiais klausimais;
 • vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 • veda emocinės paramos grupes budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams;
 • teikia rekomendacijas VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui dėl fizinių asmenų tinkamumo priimti laikinai svečiuotis socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams;
 • rengia, tvarko, apskaito dokumentus, formuoja dokumentų bylas;
 • dalyvauja Centro darbuotojų pasitarimuose;
 • informuoja Centro direktorių, ūkvedį apie vykdant profesinę veiklą atsiradusias problemas;
 • dalyvauja globos centro veiklos vertinime, teikia pasiūlymus veiklai tobulinti;
 • vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus žodinius ir rašytinius nurodymus.