Atvejo vadybininkė

 • vykdo šeimos atvejo vadybos taikymo procesą:
  • gavęs paskyrimą, pasitelkęs socialinį darbuotoją, dirbantį su šeima, surenka visą atvejo vadybos procesui reikalingą informaciją apie vaiką ir jo šeimą ar kitus svarbius vaikui asmenis,
  • atlieka šeimos poreikių pagalbai kompleksinį vertinimą, vertinant vaiko vystymosi, tėvystės įgūdžių, socialinių veiksnių sritis,
  • organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, kuriuose aptariami pagalbos vaikui ir šeimai tikslai, uždaviniai, būdai, priemonės ir sudaromas pagalbos planas,
  • koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, konsultuodamasis su socialiniu darbuotoju, dirbančiu su šeima, bei kitais specialistais, kurie dalyvauja sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą, dėl jo įgyvendinimo eigos, galimų trukdžių ir pan.,
  • siekiant įvertinti, kaip įgyvendinami pagalbos šeimai tikslai ir uždaviniai, ar pasiekti pagalbos plano tikslai, ar buvo numatyti tinkami veiksmai ir priemonės, organizuoja pagalbos plano peržiūrą (atvejo vadybos posėdį), kurios metu atliekamas ir teiktos pagalbos šeimai efektyvumo vertinimas,
  • atlieka atvejo vadybos proceso užbaigimą,
  • suveda informaciją apie šeimoms taikomą atvejo vadybą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
 • rengia, tvarko, apskaito dokumentus, formuoja dokumentų bylas;
 • dalyvauja Centro darbuotojų, tarpinstituciniuose pasitarimuose;
 • informuoja Centro direktorių, direktoriaus pavaduotoją, ūkvedį apie vykdant profesinę veiklą atsiradusias problemas;
 • dalyvauja Centro veiklos vertinime, teikia pasiūlymus veiklai tobulinti;
 • vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo žodinius ir rašytinius nurodymus.