Aldona Garčinskienė

Buhalterė

 • susijusios su apskaitos organizavimu:
  • teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos registrų parinkimo,
  • tvarko saugotinus apskaitos dokumentus, saugomų dokumentų bylas,
  • planuoja Centro programų biudžeto projektą, sudaro programų sąmatas, kontroliuoja biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą,
  • organizuoja Centrui nuosavybės teise priklausančio bei pagal panaudą valdomo savivaldybės turto apskaitą;
 • susijusios su apskaitos tvarkymu:
  • priima pateiktus apskaitos dokumentus ir įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje,
  • tikrina, ar pateikti visi ūkinei operacijai registruoti reikalingi dokumentai ir ar pateikti dokumentai turi visus privalomus rekvizitus,
  • registruoja apskaitoje ūkines operacijas ir ūkinius įvykius,
  • rengia mokėjimo paraiškas savivaldybės iždui,
  • vykdo banko mokėjimų nurodymus ir banko operacijas banke (elektroninėje banko sistemoje),
  • apskaičiuoja Centro darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas,
  • apskaičiuoja mokesčius, socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas ir kitus privalomus mokėjimus,
  • atlieka Centro direktoriaus pavestas kitas funkcijas, susijusias su apskaitos tvarkymu;
 • susijusias su ataskaitų parengimu:
  • parengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas ataskaitas, kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais, ir pateikia nustatytais terminais Trakų rajono savivaldybės administracijos ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui,
  • teikia finansinių ataskaitų rinkinių duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir atlieka subjektų tarpusavio derinimo operacijas VSAKIS,
  • atlieka Centro pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų duomenų analizę, siekdamas rasti galimas klaidas, nustatyti neteisingą apskaitos duomenų atvaizdavimą ir informacijos pateikimą ataskaitose;
 • susijusios su informacijos teikimu kitoms institucijoms:
  • informuoja Centro direktorių apie atskleistus neteisėtus Centro darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.),
  • rengia Centro mokesčių, socialinio draudimo įmokų, sveikatos draudimo įmokų deklaracijas, kitas privalomas mokėjimų deklaracijas, pranešimus, pažymas ar kitus dokumentus ir teikia mokesčių ar socialinio draudimo įmokų administratoriams,
  • teikia Centro apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriui, asignavimų valdytojams ir Centro direktoriaus nurodymu ‒ kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms,
  • Centro interneto svetainėje skelbia finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitas ir informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį,
  • teikia Centro direktoriui jo prašymu apskaitos informaciją, įskaitant ir valdymo (vidaus) apskaitos informaciją;
 • teikia mokėjimo paraiškas pagal patvirtintas sąmatas savivaldybės iždui;
 • vykdo vidaus kontrolę pagal Centro direktoriaus pavestas funkcijas;
 • dalyvauja Centro darbuotojų pasitarimuose;
 • informuoja Centro direktorių, ūkvedį apie vykdant profesinę veiklą atsiradusias problemas;
 • vykdo kitas Centro direktoriaus pavestas funkcijas ir teisėtus žodinius bei rašytinius nurodymus.