Paslaugos

Centras teikia socialines paslaugas ir kitą kompleksinę pagalbą šiems Trakų rajono savivaldybės gyventojams:

  • Socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms,
  • Socialinę riziką patiriančioms vaikus auginančioms šeimoms ir jų nariams,
  • Krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis, sunki liga ir kt.) esančioms vaikus auginančioms šeimoms ir jų nariams,
  • Nukentėjusioms nuo stichinių nelaimių (gaisro, audros, liūčių ir kt.) vaikus auginančioms šeimoms ir jų nariams,
  • Moterims, patyrusioms ar kurioms kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę, ekonominę prievartą, smurtą, išnaudojimą prekybai žmonėmis,
  • Nepilnamečiams tėvams ir jų vaikams,
  • Tėvų globos netekusiems vaikams,
  • Įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams,
  • Asmenims, ketinantiems tapti įtėviais, globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais,
  • Kitoms vaikus auginančioms šeimoms, kurioms pagal jų poreikių įvertinimą reikalingos socialinės paslaugos ar kompleksinė pagalba, ir jų nariams.

Teikiamos paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugosTai atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Jų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Paslaugos pavadinimas
Apibrėžimas
Teikimo trukmė / dažnumas
Informavimas
Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).
Pagal poreikį
Konsultavimas
Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.
Kol problema bus išspręsta
Tarpininkavimas ir atstovavimas
Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
Kol problema bus išspręsta
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, daiktais
Būtiniausių drabužių, avalynės, buities daiktų ir kitų reikmenų teikimas.
Pagal poreikį
Transporto organizavimas
Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl ligos, nepakankamų pajamų ar kriziniais atvejais negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
Pagal poreikį
Palydėjimas į įvairias įstaigas
Asmens palydėjimas į įstaigas, organizacijas, renginius ir kt., siekiant padėti asmeniui (šeimai) pačiam spręsti teisinius, sveikatos, ūkinius, buitinius, edukacijos, laisvalaikio praleidimo ir kt. klausimus.
Pagal poreikį
Sociokultūrinės paslaugos
Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, mokymuose, renginiuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.
Pagal poreikį
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų, skurdo, kriziniais atvejais negali pasirūpinti savo higiena (prausimosi, skalbimo paslaugų organizavimas).
Pagal poreikį
Specialiosios socialinės paslaugosTai visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Jų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.
Paslaugos pavadinimas
Apibrėžimas
Teikimo trukmė / dažnumas
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).
Pagal poreikį
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.
Neterminuota
Laikinas apnakvindinimas
Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, esant krizinei situacijai, jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
Pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras
Intensyvi krizių įveikimo pagalba
Pagalbos suteikimas ir organizavimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje.
Pagal poreikį
Psichosocialinė pagalba
Pagalbos (socialinės, psichologinės) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.
Pagal poreikį dienos metu, prireikus gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas
Apgyvendinimas krizių centre
Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, jei jie dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis gyvenamąja vieta, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
Iki 12 mėn. ar ilgiau
Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti
Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.
Prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, globėją (rūpintoją), įtėvius ir priežiūros ar globos (rūpybos) metu
Kitos paslaugosTai specialistų pagalba patiriantiems įvairių sunkumų savo psichologinėje būsenoje, santykiuose su kitais.
Paslaugos pavadinimas
Apibrėžimas
Teikimo trukmė / dažnumas
Psichologo konsultacijos
Psichologo teikiama pagalba, siekiant stiprinti šeimų psichologinį atsparumą bei psichikos sveikatą, padėti vaikams ir suaugusiems atgauti dvasinę darną bei gebėjimą gyventi ir mokytis.
Pagal poreikį
Dailės terapijos užsiėmimai
Dailės terapeuto teikiama pagalba, siekiant padėti žmogui sužinoti ir priimti tiesą apie save, susigaudyti jausmuose ir mintyse, priimti tinkamus sprendimus, atkurti dvasinę – emocinę pusiausvyrą, adaptuotis aplinkoje, suteikti jėgų nugalint sunkumus, lavinti kūrybinius įgūdžius.
Pagal poreikį
Emocinės paramos grupė smurtą patyrusioms moterims
Kartą per mėnesį vykstantis susitikimas, kuriame smurtą patyrusios moterys dalinasi savo patirtimis, emocijomis, suvokimais; grupės tikslai – emocinė parama, socialinė parama, informacijos suteikimas, pasitikėjimo savimi atstatymas, ir savo gyvenimo kontrolės jausmo atgavimas.
Pagal poreikį
Emocinės paramos grupės tėvams, globėjams (rūpintojams), įtėviams
Kartą per mėnesį vykstantis susitikimas, kuriame tėvai, globėjai, įtėviai turi galimybę išsisakyti, išgirsti kitus, sulaukti palaikymo ir savyje rasti resursų įveikti emociškai sunkias būsenas, rasti atsakymus į įvairiausius klausimus apie vaikų auklėjimą, jų elgesį.
Pagal poreikį
Tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo užsiėmimai
Kartą per savaitę vykstantys mokymai, kurių metu suteikiamos žinios apie vaikų raidos ypatumus ir poreikius, tinkamo auklėjimo būdus, tobulinami tėvų bendravimo su vaikais įgūdžiai, padedama tėvams labiau pasitikėti savimi.
11 arba 19 užsiėmimų