Paslaugos

Centras teikia socialines paslaugas ir kitą kompleksinę pagalbą šiems Trakų rajono savivaldybės gyventojams:

  • Socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms,
  • Socialinę riziką patiriančioms vaikus auginančioms šeimoms ir jų nariams,
  • Krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis, sunki liga ir kt.) esančioms vaikus auginančioms šeimoms ir jų nariams,
  • Nukentėjusioms nuo stichinių nelaimių (gaisro, audros, liūčių ir kt.) vaikus auginančioms šeimoms ir jų nariams,
  • Moterims, patyrusioms ar kurioms kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę, ekonominę prievartą, smurtą, išnaudojimą prekybai žmonėmis,
  • Nepilnamečiams tėvams ir jų vaikams,
  • Tėvų globos netekusiems vaikams,
  • Įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams,
  • Asmenims, ketinantiems tapti įtėviais, globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais,
  • Kitoms vaikus auginančioms šeimoms, kurioms pagal jų poreikių įvertinimą reikalingos socialinės paslaugos ar kompleksinė pagalba, ir jų nariams.

Teikiamos paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugosTai atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Jų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Paslaugos pavadinimas
Apibrėžimas
Teikimo trukmė / dažnumas
Informavimas
Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).
Pagal poreikį
Konsultavimas
Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.
Kol problema bus išspręsta
Tarpininkavimas ir atstovavimas
Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
Kol problema bus išspręsta
Maitinimo organizavimas
Maisto produktų teikimas, kai asmuo (šeima) dėl nepakankamų pajamų ar kriziniais atvejais negali pasirūpinti savo maitinimu.
Pagal poreikį
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, daiktais
Drabužių, avalynės, buities daiktų ir kitų reikmenų teikimas, kai asmuo (šeima) dėl nepakankamų pajamų ar kriziniais atvejais negali pasirūpinti būtiniausiais daiktais.
Pagal poreikį
Transporto organizavimas
Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl ligos, nepakankamų pajamų ar kriziniais atvejais negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
Pagal poreikį
Palydėjimas į įvairias įstaigas
Asmens palydėjimas į įstaigas, organizacijas, renginius ir kt., siekiant padėti asmeniui (šeimai) pačiam spręsti teisinius, sveikatos, ūkinius, buitinius, edukacijos, laisvalaikio praleidimo ir kt. klausimus.
Pagal poreikį
Sociokultūrinės paslaugos
Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, mokymuose, renginiuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.
Pagal poreikį
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų, skurdo, kriziniais atvejais negali pasirūpinti savo higiena (prausimosi, skalbimo paslaugų organizavimas).
Pagal poreikį
Mobilusis darbas su jaunimu
Šią paslaugą teikiant, siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje.
Pagal poreikį
Specialiosios socialinės paslaugosTai visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Jų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.
Paslaugos pavadinimas
Apibrėžimas
Teikimo trukmė / dažnumas
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.
Pagal poreikį
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.
Pagal poreikį
Laikinas apnakvindinimas
Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, esant krizinei situacijai, jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
Pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras
Intensyvi krizių įveikimo pagalba
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.
Pagal poreikį
Psichosocialinė pagalba
Pagalbos (socialinės, psichologinės) suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.
Pagal poreikį dienos metu, prireikus gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas
Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti
Atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.
Prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, globėją (rūpintoją), įtėvius ar šeimynoje ir priežiūros ar globos (rūpybos) metu
Apgyvendinimas apsaugotame būste
Asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.
Apgyvendinimas – iki 24 mėn., pagalba – nuo 1 iki 10 val. per savaitę
Vaikų dienos socialinė priežiūra
Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.
Pagal poreikį
Trumpalaikė socialinė globa
Visuma paslaugų, kuriomis laikinai tėvų globos netekusiems vaikams, socialinę riziką patiriantiems vaikams, nepilnametėms motinoms teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, siekiant juos integruoti į visuomenę.
Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos – iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.
Socialinę riziką patiriantiems vaikams – iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn.
Ilgalaikė socialinė globa
Visuma paslaugų, kuriomis be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa
Kitos paslaugosTai specialistų pagalba patiriantiems įvairių sunkumų savo psichologinėje būsenoje, santykiuose su kitais.
Paslaugos pavadinimas
Apibrėžimas
Teikimo trukmė / dažnumas
Psichologo konsultacijos
Psichologo teikiama pagalba, siekiant stiprinti šeimų psichologinį atsparumą bei psichikos sveikatą, padėti vaikams ir suaugusiems atgauti dvasinę darną bei gebėjimą gyventi ir mokytis.
Pagal poreikį
Dailės terapijos užsiėmimai
Dailės terapeuto teikiama pagalba, siekiant padėti žmogui sužinoti ir priimti tiesą apie save, susigaudyti jausmuose ir mintyse, priimti tinkamus sprendimus, atkurti dvasinę – emocinę pusiausvyrą, adaptuotis aplinkoje, suteikti jėgų nugalint sunkumus, lavinti kūrybinius įgūdžius.
Pagal poreikį
Emocinės paramos grupė smurtą patyrusioms moterims
Kartą per mėnesį vykstantis susitikimas, kuriame smurtą patyrusios moterys dalinasi savo patirtimis, emocijomis, suvokimais; grupės tikslai – emocinė parama, socialinė parama, informacijos suteikimas, pasitikėjimo savimi atstatymas, ir savo gyvenimo kontrolės jausmo atgavimas.
Pagal poreikį
Emocinės paramos grupė globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams
Kartą per mėnesį vykstantis susitikimas, kuriame globėjai (rūpintojai), budintys globotojais, įtėviai turi galimybę išsisakyti, išgirsti kitus, sulaukti palaikymo ir savyje rasti resursų įveikti emociškai sunkias būsenas, rasti atsakymus į įvairiausius klausimus apie vaikų auklėjimą, jų elgesį.
Pagal poreikį
Tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo užsiėmimai
Kartą per savaitę vykstantys mokymai, kurių metu suteikiamos žinios apie vaikų raidos ypatumus ir poreikius, tinkamo auklėjimo būdus, tobulinami tėvų bendravimo su vaikais įgūdžiai, padedama tėvams labiau pasitikėti savimi.
11 arba 19 užsiėmimų