Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Korupcijos priemonių įgyvendinimas
Paramos šeimai ir vaikams centras įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programoje, Trakų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programoje, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro korupcijos prevencijos programoje.
Korupcijos prevencijos programa
Korupcijos pasireiškimo tikimybė
Informacijos apie asmenį surinkimas
Paramos šeimai ir vaikams centro pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:
  • centro direktorius;
  • centro direktoriaus pavaduotojas.
Pranešimai apie korupciją
Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Paramos šeimai ir vaikams centre galite pranešti (raštu ir žodžiu):

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro direktorei Anželikai Vunš

  • Aukštadvario g. 33, 21103 Mikniškių k., Trakų r. sav.

Paramos šeimai ir vaikams centro darbuotojui, įgaliotam atlikti korupcijos prevencijos ir kontrolės Centre funkcijas, Romui Zacharevskiui

  • Aukštadvario g. 33, 21103 Mikniškių k., Trakų r. sav.

Trakų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai

  • Vytauto g. 33, 21106 Trakai

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

  • A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Informacija turėtų būti pateikta valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu.
Atsakingas už korupcijos prevenciją

Romas Zacharevskis

  • Aukštadvario g. 33, 21103 Mikniškių k., Trakų r. sav.