Anželika Vunš

Direktorė

 • planuoja ir organizuoja Centro darbą ir atsako už jo veiklą;
 • teisės aktų ir savivaldybės institucijų nustatyta tvarka tvirtina Centro organizacinę struktūrą, padalinių nuostatus ir pareigybių sąrašą;
 • tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus bei kitus vidaus darbo organizacinius ir informacinius dokumentus, nustato darbo laiką;
 • įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro darbuotojus, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų tarnybinius atlyginimus, tarnybinių atlyginimų priedus bei priemokas, vienkartines piniginės išmokas;
 • sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, dalyvauti atestacijoje, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
 • tvirtina metines Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas ir planus;
 • užtikrina saugias darbuotojų darbo sąlygas;
 • veikia Centro vardu be įgaliojimų, atstovauja Centro interesams valstybės ir savivaldybės įstaigose ir institucijose, sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, išduoda įgaliojimus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registrui teikia dokumentus bei duomenis;
 • nustatyta tvarka teikia steigėjui ir kitoms įgaliotoms institucijoms Centro veiklos, finansines, statistines ir kitas ataskaitas, užtikrina jų teisingumą ir pateikimą laiku, atsiskaito steigėjui už savo veiklą;
 • rengia socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo plėtojimo programas ir jas įgyvendina;
 • analizuoja socialines paslaugas, socialinių paslaugų strategijos įgyvendinimą, domisi rajone ir kitose savivaldybėse veikiančių socialinių paslaugų įstaigų veikla;
 • vadovauja Centro strateginio plano (metinio) plano, metinės veiklos programos rengimui, juos tvirtina, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose, Lietuvos bei Europos Sąjungos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms socialinėms programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka valdo patikėjimo teise įstaigai priklausantį turtą, atsako už tinkamą naudojimą ir saugojimą;
 • užtikrina skirtų asignavimų ir kitų lėšų naudojimą pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą;
 • užtikrina finansinių programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose, darbo grupėse, komisijose, savivaldybės administracijos padalinių
 • organizuojamuose pasitarimuose;
 • leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įstaigų ir organizacijų pareiškimus, skundus, prašymus ir pasiūlymus;
 • užtikrina priešgaisrinės apsaugos taisyklių, higienos bei saugos darbe normų ir reikalavimų laikymąsi Centre;
 • užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos ir diskriminavimo apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką, Centro pastato ir teritorijos priežiūrą;
 • vykdo kitas funkcijas, numatytas Centro nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Trakų rajono savivaldybės institucijų ir kituose teisės aktuose, taip pat vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Centro uždavinių įgyvendinimu.