Giedrė Karbauskienė

Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis Lentvario seniūnijoje)

 • vadovaudamasis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitikdamas su šeima savo darbo vietoje ar kitose sutartose vietose, palaikydamas kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • dirba socialinį darbą su jam priskirtomis šeimomis:
  • tiria šeimų socialinę situaciją,
  • konsultuoja (individualiai ir grupėmis), teikia emocinę bei socialinę pagalbą ir didina šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose,
  • siūlo šeimai socialinių problemų sprendimo alternatyvas, kartu su šeima analizuoja situaciją, teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias,
  • ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatindamas glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.,
  • tarpininkauja šeimai dėl kitų pagalbos priemonių (pavyzdžiui, psichologinės pagalbos, socialinių paslaugų teikimo Centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specialiosios pagalbos centrų, nevyriausybinių organizacijų teikiamos kompleksinės pagalbos), parengia šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiunčia ir, esant poreikiui, palydi į jas,
  • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje,
  • bendradarbiauja su kitais Centro ir kitų sričių specialistais,
  • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo,
  • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose,
  • dirbdamas socialinį darbą vadovaujasi Centro direktoriaus, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Trakų rajono savivaldybės tarybos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis atvejo vadybos, socialinių paslaugų organizavimo, skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkomis;
 • rengia, tvarko, apskaito dokumentus, formuoja dokumentų bylas;
 • dalyvauja Centro darbuotojų pasitarimuose;
 • informuoja Centro direktorių, direktoriaus pavaduotoją, ūkvedį apie vykdant profesinę veiklą atsiradusias problemas;
 • dalyvauja Centro veiklos vertinime, teikia pasiūlymus veiklai tobulinti;
 • vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo žodinius ir rašytinius nurodymus.