Globos centras

Globos centras “Vaikai yra vaikai” – viena iš 66 visoje Lietuvoje veikiančių organizacijų, kuri padeda Trakų rajono vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią pagalbą sprendimą globoti ar įvaikinti planuojantiems priimti ar jau priėmusiems žmonėms šiame  prasmingame ir įkvepiančiame vaikų globos ar įvaikinimo kelyje.

 

KAD VAIKAI AUGTŲ MYLINČIOSE  ŠEIMOSE

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

address@2x
Bažnyčios g. 3, Lentvaris, Trakų r. sav.
Darbo laikas
Pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val.

Kas yra įvaikinimas?

Įvaikinimas – tai galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai.

Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariais. Įvaikinimo dalyviai yra vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas.

Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas. Tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas. Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo nustatyta, gali būti panaikinta.

Kas yra globa?

Ne viena šeima, jaučianti poreikį padėti vaikams, pirmiausia susimąsto apie įvaikinimą. Tačiau labai daug vaikų, likusių be tėvų globos, yra negalimi įvaikinti. Tokiu atveju tinkamiausia – nuolatinė globa. Nuolatinė globa – tai vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas iki jo pilnametystės. Ši globos forma turi pranašumą prieš įvaikinimą tuo atveju, kai yra kalbama apie vyresnio amžiaus vaikus, daugiau nei vieno vaiko globą. Taip pat nuolatinė globa yra geresnis sprendimas vaikams, kurie dažnai palaiko santykius su biologiniais tėvais.
.
Vaikui nustatoma globa tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių negali patys auginti vaiko. Vaiko globos dalyviai yra vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas. Globos atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo nustatyta, gali būti panaikinta.

Kas yra budintis globotojas?

Tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą.

Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje, siektina, kad jis iš karto patektų į šeimos aplinką, kur jam būtų suteiktas rūpestis ir šiluma. Paprastai tai būna vaiko giminaičiai ar kiti jam emociškai artimi žmonės (pavyzdžiui, krikštatėviai), galintys ir gebantys tinkamai pasirūpinti vaiku. Tačiau ne visada tai įmanoma. Tokiais atvejais didelė paspirtis yra budintys globotojai, kurie, nors ir nebūdami susiję su vaiku giminystės ryšiais, yra baigę specialius mokymus ir žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą. Taip vaikas patiria mažesnį stresą, kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu sugrįžti į namus.

Budinčio globotojo veikla – tai ne vien svarbi ir prasminga gerumo, pilietiškumo išraiška, tai veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Budintis globotojas vykdo veiklą ir prižiūri vaiką pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Vaiko atstovas pagal įstatymą, t. y. laikinas globėjas yra Globos centras, kuris teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei teikia pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Globos centras moka budinčiam globotojui atlygį tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko. Taip pat Globos centras perveda jam vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, skirtą tikslinę slaugos (priežiūros) kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, šalpos pensiją, pagalbos pinigus ar kitas išmokas.

Nesiryžtate globoti ar įvaikinti, tačiau norite padėti vaikams?

Dažniausios priežastys, dėl ko žmonės gali nesiryžti globoti ar įvaikinti, tai finansinės galimybės išlaikyti vaiką, mažas turimo būsto plotas, per didelis užimtumas, dėl ko asmuo negali suteikti vaikui nuolatinės priežiūros, juo nuolatos rūpintis ir pan. Tačiau viena iš globos alternatyvų yra laikinasis svečiavimasis arba dar kitaip vadinama savaitgalinė globa. Laikinas svečiavimasis – tai pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai su konkrečiu vaiku savaitgaliais, per šventes ar vaiko atostogų metu.

 

Vaikai gyvenantys globos institucijoje, yra patyrę įvairiausių traumų, visų pirma – tai savo šeimos netektis. Siekiant išvengti pakartotinio vaikų traumavimo, laikinai svečiuotis yra leidžiami vaikai nuo 7 metų amžiaus. Šio amžiaus vaikai jau geba suprasti, kad žmonės, su kuriais jie leidžia laiką, nebūtinai taps jų globėjais ar įtėviais. Mažesnio amžiaus vaikai leidžiami svečiuotis tik išimtinais atvejais, kai siekiama neišskirti brolių ir seserų arba tai yra giminaitis.
.
Laikino svečiavimosi metu, labai svarbu kalbėti su vaiku. Aiškinti jam koks yra šių susitikimų tikslas, nubrėžti ribas bei nesuteikti nepagrįstų vilčių. Imant vaiką laikinam svečiavimuisi į namus, rekomenduojama, bendrauti su tuo pačiu vaiku, jam aiškiai pasakant kaip dažnai susitiksite, ką veiksite. Ypatingai svarbu, vaiką informuoti jeigu negalėsite dalyvauti suplanuotame susitikime. Šeimos ar vieniši asmenys bendraudami su vaiku prisiriša vieni prie kitų, todėl priimti sprendimą globoti ar įvaikinti tampa daug lengviau.