Globos centras

Globos centro tikslas – teikti konsultacinę, psichologinę, socialinę ir kitą pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams, jų globėjams (rūpintojams), įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, siekiant vaiką tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

address@2x

Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Darbo laikas: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, penktadienį 7.00-17.30 val., ketvirtadienį 7.00-21.00 val.

Kas yra įvaikinimas?

Tai procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai.

Įvaikinimo dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į įvaikiną vaiką. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas.

Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas.

Kas yra globa?

Tai likusio be tėvų globos vaiko, patikėto fiziniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.
.
Vaikui nustatoma globa tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių (pavyzdžiui, priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia) negali patys auginti vaiko.
.
.
Vaiko globos dalyviai yra vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas. Globos atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.
.
Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo nustatyta, gali būti panaikinta.

Kas yra budintis globotojas?

Tai asmuo, kuris ne ilgiau nei 12 mėnesių savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje prižiūri likusį be tėvų globos vaiką, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą.
.
Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje, siekiama, kad jis patektų į šeimos aplinką, kur jam būtų suteiktas rūpestis ir šiluma. Paprastai tai būna vaiko giminaičiai ar kiti jam emociškai artimi žmonės, galintys tinkamai pasirūpinti vaiku. Tačiau
ne visada tai įmanoma. Tokiais atvejais yra budintys globotojai, kurie, nors ir nebūdami susiję su vaiku giminystės ryšiais, yra baigę specialius mokymus ir žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu sugrįžti į namus.
.
Budintis globotojas veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą ir prižiūri vaiką pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Vaiko atstovas pagal įstatymą, t. y. laikinas globėjas yra Globos centras. Globos centras moka budinčiam globotojui atlygį tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.