Renalda Banuškevičienė

Socialinė darbuotoja

 • planuoja ir organizuoja vaikų dienos centro (toliau – VDC) veiklas:
  • bendradarbiaudamas su VDC užimtumo specialistais, rengia veiklos planus ir ataskaitas,
  • sudaro VDC lankytojų lankomumo grafikus, koordinuoja vaikų pavėžėjimą, pildo VDC lankančių vaikų lankomumo žurnalą,
  • rengia ir teikia Centro buhalteriui informaciją apmokėjimui už paslaugas apskaičiuoti,
  • rengia VDC projektinių veiklų paraiškas, ataskaitas, koordinuoja projektinių veiklų įgyvendinimą,
  • teikia Trakų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriui neformaliojo vaikų švietimo dokumentus, susijusius su vykdoma neformalaus vaikų švietimo programa,
  • organizuoja jaunimo savanorių rengimo ir kompetencijų tobulinimo mokymus, koordinuoja VDC savanorių veiklą,
  • palaiko ryšius su VDC partneriais, užmezga naujus kontaktus,
  • prisideda prie Centro organizuojamų renginių, socialinių labdaros projektų organizavimo ir vykdymo,
  • vykdo VDC veiklų viešinimą;
 • vadovaudamasis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, dirba socialinį darbą su VDC lankančiais vaikais ir jų tėvais, globėjais, įtėviais:
  • supažindina VDC lankančius vaikus ir jų tėvus, globėjus, įtėvius su vidaus tvarkos taisyklėmis,
  • bendradarbiaudamas su kitais specialistais vertina individualius vaiko poreikius, pagalbos poreikį, teikiamų paslaugų efektyvumą, prireikus inicijuoja darbo metodų, formų keitimą,
  • ugdo, palaiko vaiko gebėjimus savarankiškai spręsti jam iškylančias socialines problemas, inicijuoja pokyčius vaiko socialiniame gyvenime, tam panaudojant paties vaiko galimybes bei bendruomenės išteklius,
  • individualiai konsultuoja VDC vaikus aktualiais klausimais, kartu su vaiku analizuoja vaiko problemines situacijas ir ieško veiksmingų problemos sprendimo būdų,
  • veda grupinius užsiėmimus VDC lankantiems vaikams socialinių įgūdžių ugdymo ir kitomis aktualiomis (alkoholio ir tabako, patyčių, saugaus ir atsakingo elgesio stiprinimo) prevencijos programų temomis,
  • teikia vaikams pagalbą ruošiant pamokas,
  • nukreipia ir skatina VDC vaikus lankyti būrelius bendruomenėje,
  • organizuoja vaikų vasaros stovyklas,
  • individualiai ir grupėmis konsultuoja, teikia emocinę bei socialinę pagalbą ir didina šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose,
  • konsultuoja VDC lankančių vaikų tėvus vaiko elgesio korekcijos klausimais;
  • bendrauja su vaiko tėvais, globėjais, įtėviais, informuoja apie vykstančius pakitimus vaiko gyvenime;
 • organizuodamas pagalbą VDC lankančiam vaikui ir jo šeimai, bendradarbiauja su kitais Centro bei kitų sričių specialistais:
  • tarpininkauja šeimai dėl kitų pagalbos priemonių (psichologinės pagalbos, socialinių paslaugų teikimo Centre) teikimo;
  • bendradarbiauja su švietimo ir ugdymo, užimtumo ir kitų sričių organizacijų darbuotojais, Centro specialistais (socialiniais darbuotojais, globos koordinatoriais, psichologais, dailės terapeutu), bendruomenės nariais, savanoriais,
  • bendradarbiauja su atvejo vadybininkais, teikia išvadas dėl pagalbos VDC lankančiam vaikui ir šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją šeimoje, informuoja apie pokyčius šeimoje, teikia siūlymus dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo,
  • dalyvauja atvejo vadybos posėdžiuose;
 • rengia, tvarko, apskaito dokumentus, formuoja dokumentų bylas;
 • dalyvauja Centro darbuotojų pasitarimuose;
 • informuoja Centro direktorių, ūkvedį apie vykdant profesinę veiklą atsiradusias problemas;
 • dalyvauja VDC veiklos vertinime, teikia pasiūlymus veiklai tobulinti;
 • vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus žodinius ir rašytinius nurodymus.