Virginija Šilauskienė

Dailės terapeutė

 • įvertina paslaugų gavėjo poreikį terapinei pagalbai, atsižvelgdamas į individualias asmens savybes ir veiksnius (amžius, profesija, psichologinė ir kultūrinė aplinka, bendravimo galimybės ir supratimo lygmuo), turinčius įtakos asmens funkcionavimo, veikos ar socialinio dalyvumo ištyrimo būdui ir laukiamiems rezultatams;
 • atsižvelgdamas į pagalbos gavėjo poreikius ir pagalbos tikslus, parenka užsiėmimų trukmę, dailės terapijos metodus, technikas, formas, priemones, vertinimo įrankius pagal taikomą dailės terapijos modelį, sudaro dailės terapijos planą;
 • bendradarbiaudamas su pagalbos gavėju nustato artimuosius ir tolimuosius dailės terapijos tikslus bei apibrėžia pagalbos gavėjo vaidmenį ir užduotis dailės terapijoje;
 • vadovauja grupinėms ir individualioms dailės terapijos sesijoms;
 • naudodamas dailės terapijos tyrimo / vertinimo metodikas, vertina pagalbos gavėjo biopsichosocialinių funkcijų, emocijų, psichologinio elgesio modelių, veiklos ir socialinio dalyvumo bei kitų sveikatos rodiklių pokytį, įvykusį dailės terapijos proceso metu;
 • teikia individualias rekomendacijas pagalbos gavėjui, su pagalbos gavėju dirbantiems specialistams pagalbos gavėjo psichologinėms, asmenybės, tarpusavio santykių problemoms spręsti, taip pat kriziniais atvejais;
 • esant poreikiui, teikiamą pagalbą derina su Centro socialine, psichologine pagalba, kitų institucijų teikiama psichologine, socialine pedagogine, socialine pagalba;
 • bendradarbiauja su Centro atvejo vadybininkais, socialiniais darbuotojais, teikia įžvalgas vertinant individualius vaiko, suaugusio asmens poreikius, teikia siūlymus sudarant pagalbos šeimai planą, teikia informaciją apie suteiktas paslaugas Centro veiklos ir statistinėms ataskaitoms;
 • bendradarbiauja su kitais Centro ir kitų sričių specialistais, paslaugų gavėjo atstovais ir artimaisiais;
 • teikia metodinę pagalbą, konsultuoja Centro darbuotojus aktualiais klausimais pagal savo kompetenciją;
 • viešina dailės terapeuto veiklą;
 • savo profesinėje veikloje vadovaujasi dailės terapeuto veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Centro direktoriaus, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Trakų rajono savivaldybės tarybos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis Centro veiklos, atvejo vadybos, socialinių paslaugų organizavimo, skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkomis;
 • rengia, tvarko, apskaito dokumentus, formuoja dokumentų bylas;
 • planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų skaičių ir derina jį su Centro direktoriumi;
 • skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su terapinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko pagalbos gavėjų įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, ruošiasi dailės terapijos sesijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kompetenciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su Centro direktoriumi;
 • dalyvauja Centro darbuotojų pasitarimuose;
 • informuoja Centro direktorių, ūkvedį apie vykdant profesinę veiklą atsiradusias problemas;
 • dalyvauja Centro veiklos vertinime, teikia pasiūlymus veiklai tobulinti;
 • vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus žodinius ir rašytinius nurodymus.