Direktorės pavaduotoja

 • Koordinuoja budinčių globotojų, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paieškos procesą;
 • Organizuoja teikiamos pagalbą procesą budinčiam globotojui, globėjui nesusijusių giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, globėją nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu;
 • Organizuoja budinčių globotojų, globėjų neusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimą;
 • Organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, globėjui nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynoms dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai;
 • Užtikrina, kad būtų tinkamai tvarkoma kiekvieno budinčio globotojo, globėjo nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio, įtėvio, byla, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija;
 • Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, bei budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 • Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
 • Koordinuoja krizinėse situacijose pagalbos teikimą budintiems globotojams, ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;
 • Renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, VVTAĮT įgaliotu teritoriniu skyriumi;
 • Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Globos centro socialinių darbuotojų, tarnybos atestuotų asmenų, psichologų darbą;
 • Dalyvauja profesinės kompetencijos tobulinimo ir supervizijų organizavime Globos centro specialistams, budintiems globotojams, prireikus – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;
 • Atlieka skyriaus veiklos ir rezultatų, ataskaitas, vertinimą;
 • Užtikrina kokybišką skyriaus teikiamų paslaugų teikimą ir kontrolę;
 • Populiariną globą šeimoje ir įvaikinimą, skatinant šeimas įvaikinti ir globoti, vykdo viešinimo akcijas, organizuoja renginius vietos bendruomenėms;
 • Informuoja, konsultuoja besikreipiančius asmenis i Globos centrą apie teikiamas paslaugas;
 • Teikia Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro direktoriui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, laiku informuoja apie iškylančias problemas;
 • Bnedradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, tiesėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais;
 • Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.