Jolanta Žilinskytė-Kovergė

Psichologė

 • įvertina pagalbos gavėjų atvejį: nustato psichologinių paslaugų poreikį, pritaiko paslaugos rūšį (individualus vaiko, suaugusio, poros, šeimos konsultavimas, grupiniai užsiėmimai ir pan.);
 • individualiai konsultuoja psichologinių, asmenybės, tarpusavio santykių problemų turinčius pagalbos gavėjus šių problemų sprendimo klausimais, taip pat kriziniais atvejais;
 • rengia individualias rekomendacijas pagalbos gavėjų psichologinėms, asmenybės, tarpusavio santykių problemoms spręsti, taip pat kriziniais atvejais;
 • veda terapinius, edukacinius grupinius užsiėmimus pagalbos gavėjams;
 • veda supervizijas pagalbos gavėjams;
 • esant poreikiui, teikiamą pagalbą derina su globos centro socialine pagalba, kitų institucijų teikiama psichologine, socialine pedagogine, socialine pagalba;
 • bendradarbiauja su globos koordinatoriais, globėjų ir įtėvių rengimo specialistais, teikia įžvalgas vertinant individualius vaiko poreikius, teikia siūlymus sudarant individualų pagalbos vaikui planą, teikia informaciją apie suteiktas paslaugas globos centro veiklos ir statistinėms ataskaitoms;
 • bendradarbiauja su kitais Centro ir kitų sričių specialistais, globojamo (rūpinamo) vaiko biologiniais tėvais;
 • teikia metodinę pagalbą, konsultuoja globos centro darbuotojus aktualiais klausimais pagal savo kompetenciją;
 • vykdo edukacinę veiklą: veda seminarus, skaito paskaitas, pranešimus kitose institucijose pagal poreikį vaiko raidos psichologijos, socialinės psichologijos ir kitais klausimais pagal savo kompetenciją;
 • rengia, tvarko, apskaito dokumentus, formuoja dokumentų bylas;
 • planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų skaičių ir derina jį su Centro direktoriumi;
 • skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko paslaugų gavėjų įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kompetenciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su Centro direktoriumi;
 • dalyvauja Centro darbuotojų pasitarimuose;
 • informuoja Centro direktorių, ūkvedį apie vykdant profesinę veiklą atsiradusias problemas;
 • dalyvauja globos centro veiklos vertinime, teikia pasiūlymus veiklai tobulinti;
 • vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus žodinius ir rašytinius nurodymus.